Obchodní podmínky společnosti Divadelní studio Q, s.r.o.

I. Úvodní ustanovení

 1. Poskytovatel má k dispozici síť inzertních ploch umístěných ve více než 600 autobusových přístřešků na území hlavního města Prahy.
 2. Inzertní služby poskytovatel inzerentům poskytuje na základě objednávky, nebo na základě smlouvy.
 3. Podpisem objednávky inzerent stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a prezentací služeb poskytovatele, jež tvoří přílohu č. 1 těchto podmínek a je jejich nedílnou součástí.
 4. Objednávku je možné poskytovateli doručit písemně na adresu: Divadelní studio Q, s.r.o., Ondřej Merta, Průběžná 1095/5, Praha 10, 100 00, faxem na číslo: +420 296 330 982, nebo mailem na adresu: ondrej.merta@aaakultura.cz.
 5. Objednávka musí být ze strany poskytovatele inzertního plnění písemně potvrzena.
 6. V objednávce je inzerent povinen uvést své IČ, DIČ, sídlo firmy.
 7. Zastupuje-li inzerent třetí subjekt, je povinen tuto skutečnost doložit plnou mocí.

II. Specifikace služeb

 1. Inzertními službami se rozumí poskytnutí inzertní plochy na autobusových zastávkách (přístřešcích) v Praze v období minimálně jednoho měsíce. Velikost, počet a období je vždy definováno v objednávce. (dále jen „inzerce“)
 2. Poskytovatel zajišťuje dle žádosti inzerenta inzerci v těchto formách: a) zpracování grafické prezentace inzerenta + tisk plakátů + distribuce plakátů b) tisk plakátů + distribuce plakátů c) distribuce plakátů Inzerent je povinen označit formu zajištění inzerce již v písemné objednávce služeb dle čl. I. a poskytnout poskytovateli podklady pro inzerci v souladu s čl. III.
 3. Součástí inzertních služeb poskytovatele mohou být i další doplňkové služby dle dohody smluvních stran.
 4. Poskytovatel inzerce si vyhrazuje právo stanovit zvláštní obchodní a platební podmínky včetně cen na specializovanou inzerci a grafické či jiné doplňkové služby.
 5. Inzerent bere na vědomí, že není-li písemně sjednáno jinak, poskytovatel neručí za umístění inzerce na konkrétní autobusové zastávce, toto umístění bude provedeno dle provozních možností a uvážení poskytovatele.
 6. Součástí služeb poskytovatele je vyhotovení fotodokumentace každé jednotlivé plochy, na níž je umístěna inzerce inzerenta. Tato dokumentace bude inzerentovi předána do 10 pracovních dnů po skončení kampaně inzerenta.
 7. Inzerent se zavazuje v případě dohody smluvních stran o dodání plakátů inzerentem, poskytnout dodané množství plakátů v počtu vyšším minimálně o 30%. Dodané plakáty se nevracejí, není-li písemně sjednáno jinak.
 8. Poskytovatel je povinen učinit taková opatření (pravidelná kontrola reklamních ploch pracovníky poskytovatele apod.), aby případné poškození instalovaných plakátů či vznik jiné skutečnosti bránící úplnému účinku reklamní kampaně bylo zjištěno a odstraněno v co nejkratším termínu. Inzerent se zavazuje, že pokud zjistí závadu, nahlásí poskytovateli písemnou formou přesnou specifikaci místa dle smlouvy a eventuální rozsah poškození. Poskytovatel je povinen nejpozději do třech pracovních dnů od nahlášení závady zjednat její nápravu. V případě, že poskytovatel neodstraní závadu v tomto termínu, zavazuje se poskytnout inzerentovi slevu rovnající se počtu dní, o které byl poskytovatel poškozených ploch v prodlení.
 9. V případě, že poskytovatel vyčerpá dodané množství plakátů a náhradních plakátů před ukončením sjednané inzerce, je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat inzerenta písemnou formou a spolu s inzerentem urychleně řešit vzniklou situaci. V případě, že situace prokazatelně nevznikla zaviněním poskytovatele, nevzniká inzerentovi nárok na slevu z ceny sjednané ve smlouvě a inzerent je povinen uhradit poskytovateli cenu za celé období poskytnutí inzertních služeb.
 10. Poskytovatel není povinen plakáty inzerenta po skončení sjednané inzerce z autobusových přístřešků odstranit, inzerent bere tuto skutečnost na vědomí.

III. Podklady pro inzerci

 1. Inzerent je povinen dodat poskytovateli podklady k inzerci v případě: a) zpracování grafické prezentace inzerenta + tisku plakátů + distribuce plakátů – nejméně 3 týdny před termínem výlepu specifikovaném v prezentaci služeb poskytovatele b) tisku plakátů + distribuce plakátů – nejméně 2 týdny před termínem výlepu specifikovaném v prezentaci služeb poskytovatele c) distribuce plakátů – nejméně 1 týden před termínem výlepu specifikovaném v prezentaci služeb poskytovatele
 2. Za včasné a bezchybné doručení podkladů poskytovateli dle odst. 1 tohoto článku odpovídá inzerent. Nedodání či chybné dodání podkladů ze strany inzerenta nemá vliv na sjednanou cenu a platbu inzerce poskytovateli.
 3. Inzerent odpovídá za veškerou obsahovou stránku dodaných materiálů. Poskytovatel neodpovídá za obsahovou správnost dodaných předloh/materiálů a není povinen zkoumat, zda nejsou porušována práva třetích osob.
 4. Podklady pro výrobu inzerce, které poskytovatel od inzerenta obdržel, se inzerentovi po poskytnutí inzertních služeb nevracejí.

IV. Korektury

 1. Náhledy inzerce (pokud je součástí objednávky vytvoření grafického podkladu pro inzerci nebo tisk) je poskytovatel povinen poskytnout inzerentovi ke korektuře pouze na jeho výslovnou písemnou žádost. Pokud se ve sjednaném termínu inzerent nevyjádří k úpravě inzerátu (korektura), má se za to, že s podobou inzerátu tak, jak mu byl poskytovatelem zaslán, souhlasí. Není-li termín pro korekturu sjednán, činí dva pracovní dny od poskytnutí korektury inzerentovi. Korektura, která mění či rozšiřuje inzerci nad rámec potvrzené objednávky bude poskytovatelem posuzována jako nová objednávka dle čl. I.. V takovém případě inzerent bere na vědomí časový posun v realizaci inzerce na nejbližší možný termín výlepu inzerce a bere na vědomí, že poskytovatel se neocitá v prodlení s poskytnutím inzerce.
 2. Poskytovatel zajistí vytisknutí inzerátu ve standardní kvalitě tisku, s přihlédnutím ke kvalitě dodaných podkladů a používané technologii, údaje o umístění nebo barvě inzerátu proto nejsou závazné.

V. Cena inzerce

 1. Cena inzerce je dána aktuálním ceníkem. Poskytovatel si vyhrazuje právo ceník měnit bez předchozího oznámení. Změny cen inzerce se nevztahují na již potvrzené objednávky.
 2. Individuální cenové podmínky a slevy jsou platné pouze v případě, že inzerent dodrží veškeré podmínky dané potvrzenou objednávkou.
 3. V případě porušení potvrzené objednávky či těchto obchodních podmínek, či v případě předčasného ukončení inzerce ze strany inzerenta má poskytovatel právo na doplatek rozdílu mezi individuálně stanovenou cenou a cenou dle aktuálně platného ceníku. Poskytnutí množstevních slev, bezplatné otištění a další smluvené individuální výhody nemohou být na poskytovateli požadovány před splněním smlouvy.

VI. Daň z přidané hodnoty

VII. Platební podmínky

 1. Inzerent je povinen uhradit do 3 dnů od potvrzení objednávky poskytovateli zálohu ve výši 30 % ze sjednané ceny inzerce.
 2. Nárok na uhrazení zbylé části ceny za inzerci vznikne poskytovateli publikováním inzerce dle potvrzené objednávky.
 3. Inzerent je povinen uhradit zálohu a cenu za inzerci buď v hotovosti k rukám poskytovatele nebo bezhotovostním převodem ve prospěch účtu poskytovatele č. 35‑8835880217/0100.
 4. Poskytovatel vystaví a odešle inzerentovi daňový doklad-fakturu k úhradě zbylé části ceny nejdříve v den potvrzení objednávky. Lhůta splatnosti ceny za inzerci činí 14 dnů od doručení daňového dokladu-faktury. Má se za to, že faktura-daňový doklad je doručena inzerentovi třetí den po odeslání. Částka je uhrazena v den připsání částky ve prospěch účtu poskytovatele.
 5. Při prodlení s placením je inzerent povinen zaplatit poskytovateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.
 6. Poskytovatel inzerce může v případě prodlení s úhradou jakékoli části sjednané ceny odmítnout další objednávky, nebo je oprávněn žádat zálohu až do výše 100 % ceny inzerce, a do doby zaplacení takové zálohy může odmítnout plnit nebo nepřijmout objednávku inzerce.
 7. Inzerent je povinen uhradit plnou cenu za inzerci poskytnutou poskytovatelem na základě první objednávky inzerenta do 3 dnů od potvrzení objednávky ze strany poskytovatele a tak, aby poskytovatel obdržel požadovanou platbu před termínem výlepu inzerce. Pokud takto nebude ze strany inzerenta postupováno, není poskytovatel povinen inzerci pro inzerenta zajistit.

VIII. Odmítnutí uveřejněné inzerce

 1. Poskytovatel je oprávněn odmítnout inzerci, jestliže obsah plakátu, jeho význam, nebo provedení odporuje etickým zásadám a zájmům poskytovatele, nebo je-li v rozporu s právními předpisy. Poskytovatel není povinen inzerentovi sdělovat důvod odmítnutí inzerce. Je-li již uzavřena smlouva, má poskytovatel právo od smlouvy odstoupit.
 2. Poskytovatel má právo odmítnout uveřejnění inzerce (resp. nepřijmout objednávku inzerce) inzerenta, vůči kterému má pohledávky na zaplacení ceny za již uveřejněnou inzerci, nebo nepokračovat v plnění až do zaplacení celé dlužné částky.
 3. Pokud bude odmítnuta inzerce a poskytovatel vrátí inzerentovi již za inzerci zálohově zaplacené částky a není-li již dalších vzájemných nároků, je smluvní vztah inzerenta a poskytovatele ukončen.

IX. Ukončení smluvního vztahu

 1. Smluvní strany mohou ukončit vzájemný vztah kdykoli na základě písemné dohody.
 2. Inzerent může vypovědět služby potvrzené objednávkou pouze písemně. Výpovědí není dotčen nárok poskytovatele na poměrnou úhradu sjednané ceny za skutečně zajištěnou inzerci.
 3. V případě výpovědi, která bude poskytovateli doručena později než 3 týdny před uveřejněním inzerce, činí storno poplatky 50% z domluvené ceny + DPH v příslušné výši.
 4. V případě výpovědi, která bude poskytovateli doručena později než týden před uveřejněním inzerce, činí storno poplatky 100% z domluvené ceny + DPH v příslušné výši.

X. Odpovědnost za vady

 1. Poskytovatel odpovídá inzerentovi za škodu, která mu vznikla v důsledku porušení povinností poskytovatele stanovených zákonem či dohodnutých v potvrzené objednávce, není-li dále stanoveno jinak.
 2. Inzerent má v případě uveřejnění zcela nebo zčásti nečitelné, nesprávné nebo neúplné inzerce nárok na bezchybnou náhradní inzerci, avšak pouze v rozsahu, v němž byl význam a účel inzerce vadou dotčen. Tato náhradní inzerce se týká situace, kdy součástí služeb sjednaných v řádné objednávce je tisk plakátů.
 3. Inzerent nemá nárok na náhradu v případě použití odlišných barev, pokud nebylo závazné barevné provedení výslovně sjednáno. Tato náhradní inzerce se týká situace, kdy součástí služeb sjednaných v řádné objednávce je tisk plakátů.
 4. Pokud se v průběhu tisku projeví takové nedostatky v podkladech, které při příjmu zakázky nebyly patrné, nemá inzerent nárok provedení takové inzerce reklamovat. Pokud v takovém případě vzniknou tiskárně vícepráce, budou přefakturovány v plné výši inzerentovi.
 5. Případné tiskové chyby a jiné technické nedostatky, které nepozměňují smysl ani obsah inzerce, neopravňují inzerenta k odmítnutí, ani ke krácení sjednané platby za poskytnuté služby a nezakládají rovněž nárok inzerenta na otištění opravy inzerce na náklady poskytovatele či jiné jeho nároky na náhradu škody.
 6. Poskytovatel neodpovídá za škodu, pokud k porušení povinnosti došlo v důsledku okolností vylučujících odpovědnost. Jestliže inzerce, která takto nebude moci být publikována, byla již zaplacena, bude tato zaplacená částka inzerentovi vrácena. Pokud nebyla dosud účtována, nebude fakturována. Pokud byla vyúčtována a nebyla dosud zaplacena, bude vystaven daňový dobropis.
 7. Vznikne-li inzerentovi škoda v důsledku zavinění poskytovatele, pak poskytovatel na své náklady inzerentovi bezplatně poskytne inzertní služby až do výše skutečné škody, prokázané inzerentem, zpravidla bude taková škoda nahrazena bezplatným publikovaným opraveného původně sjednaného, či jiného náhradou dohodnutého inzerátu.

XI. Závěrečná ustanovení

 1. Smluvní strany se zavazují použít veškeré informace a skutečnosti týkající se inzerce, činnosti druhé smluvní strany, jejích klientů, dodavatelů, zaměstnanců, hospodářské situace, know-how, které se dozvědí při zajištění inzerce nebo v její souvislosti výhradně jen pro případ zajištění inzerce a zachovávat o takových informacích a skutečnostech přísnou mlčenlivost a utajení.
 2. Inzerent se zavazuje uhradit poskytovateli smluvní pokutu dle čl. VII odst. 4 těchto podmínek nejpozději do 14 dní od doručení výzvy poskytovatele. Poskytovatel je oprávněn požadovat po inzerentovi náhradu škody přesahující smluvní pokutu sjednanou v čl. VII odst. 4 těchto podmínek, pokud je taková škoda způsobena porušením povinnosti inzerenta.
 3. Pokud není smluvními stranami sjednáno jinak, všechna oznámení budou předána nebo zaslána v písemné formě na adresu smluvních stran uvedené v potvrzené objednávce. Pokud není stanoveno jinak, den účinnosti jakéhokoliv oznámení je den převzetí oznámení adresátem a pokud nebyl adresát zastižen na uvedené adrese, 3. den úložní lhůty na poště, která měla zásilku doručit. Inzerent se zavazuje informovat poskytovatele o každém podání oznámení k poštovní přepravě prostřednictvím emailu v den podání.